การทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย


บันทึกและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

โปรแกรมบันทึกและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

O โปรแกรมบันทึกและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

O Mahidol Physical Fitness Testing and Reconditioning Unit