อาจารย์ที่ปรึกษา


ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1


รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 302

ผศ.ดร.ทนพ.กิตติพงศ์ พูลชอบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 308

ผศ.ดร.อารมย์ ตรีราช

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 306

ผศ.ร.ต.ดร. ภวดล รักทวี ร.น.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 313

ผศ. ดร.สายฝน กองคำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 316

ผศ. ดร.อารีกุล อมรศรีวัฒนกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 308

ผศ. ดร.สุชาดา เสาเวียง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 312

 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2


ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 321

ผศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 105

ผศ.ดร.มนต์ชัย โชติดาว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 202

อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 207

ผศ. ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 314

อาจารย์ ดร.ทัศน์พล คีระสมบูรณ์

อาจารย์ ดร.ทัศน์พล คีระสมบูรณ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 317

 
 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3


รศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 303

อาจารย์ ดร.อัมพิกา นันท์บัญชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

ผศ.ถาวร กมุทศรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 101

อาจารย์ ดร.วิมลมาศ ตัณสถิตย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 311

ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 309

นางสาว ชวาลณัฏฐ์ ชูดำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 312

 
 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4


อาจารย์ ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 313

ผศ. ดร.อลิสา นานา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 314

ผศ.ดวงจันทร์ พันธยุทธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 311

CV

อาจารย์ ดร.กิตติชัย ทราวดีพิมุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 309

อาจารย์ พญ.กชกร จำเริญเกตุประทีป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

อาจารย์ ดร.ชุติมณฑน์ เข็มทอง'

อาจารย์ ดร.ชุติมณฑน์ เข็มทอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8