EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8

  

วิสัยทัศน์ : (Vision) :

เป็นนผู้นำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับนานาชาติ

................................................................................
   

พันธกิจ (Mission) :

1. สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางการกีฬา

 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

3. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

   ................................................................................

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านกีฬา เช่น กีฬาทางน้ำ แบดมินตัน วอลเลย์บอล และฟุตบอล

 

3. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมุ่งเน้นความเป็นเลิศในกีฬาเฉพาะด้าน

   ................................................................................

ค่านิยมองค์กร (Core Values) :

วิทย์' กีฬา รวมใจเป็นหนึ่ง (SS Unity)

   ................................................................................

ยุทธศาสตร์ (Strategic)2564 - 2567

ยุทธศาสตร์ทีี่ 1 ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในการส่งเสริมและผลักดันสมรรถนะองค์กรอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานศูนย์กีฬาสู่ความเป็นสากล