ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม โครงการ“กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา"

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรม สอบวิทยานิพนธ์2019

ภาพกิจกรรม สอบวิทยานิพนธ์2019

ภาพกิจกรรม สอบโครงร่าง2019

ภาพกิจกรรม สอบโครงร่าง2019

ภาพกิจกรรม สอบโครงร่าง2019

รายงานความก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานความก้าวหน้า 2562

ภาพกิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ