ไขข้อข้องใจ ITA

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ไขข้อข้องใจ ITA