ผู้บริหารวิทยาลัย


คณบดี


ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 301

 

รองคณบดี


ผศ.ถาวร กมุทศรี

รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101

ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง

รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 321

อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ

รองคณบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 207

ผศ.ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 314


ผู้ช่วยคณบดี


รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 302

ผศ.ดร.อารมย์ ตรีราช

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายคลังและพัสดุ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 306

ผศ.ดร.มนต์ชัย โชติดาว

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 202

รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายคลินิกการกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 105

ผศ.ดร.สุชาดา เสาเวียง

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 312

อาจารย์ พญ.กชกร จำเริญเกตุประทีป

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 310