สำนักงานสนับสนับสนุนกิจการกีฬาและออกกำลังกาย

นางสาวยุวดี วงค์ใหญ่

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 110

 

นายมานิตย์ บุบผาสุข

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 103

นายกันตพงศ์ ภูฆัง

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 104

นายวัฒนชัย หาทรัพย์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101

นางสาวเพ็ญสินี พนาสิริวงศ์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 103

นายสุวิชา เข็มเพ็ชร์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 103

นางสาวอัมภาพร สงค์เกื้อ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 109

นางสาวนลพรรณ จันทร์จอม

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 103

นายอิสระพงศ์ ทองคง

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 103

นายศุภพร เรืองศิลปานันต์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 103

นางสาวศศิวรรณ บุญเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 108

นางสาวสร้อยทิพย์ คงผอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101

นางสาวชุติกาญจน์ เมืองมา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101

นางสาวเพ็ญจมาศ เรืองวรางรัตน์

นักการตลาด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 110

นางสาวนลินรัตน์ สมหวัง

นักกายภาพบำบัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 105

นายปรเมศวร์ สุนทรนนท์

นักกายภาพบำบัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 105

นายกฤษณะ ฉิมสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 105

นางสาวอรวรรณ เจริญผล

ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 106

นางสาวสุนันทา หงษ์บุดดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 106

นายณรงค์ เกตุบุญลือ

คนสวน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101

นายสมชาย แจ้งบำรุง

คนสวน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 102

นายสุภาพ ฮวดยิ่ง

พนักงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 102

นายมานิจ นวลผ่อง

คนสวน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 109

นางรจนา นวลผ่อง

พนักงานสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 109

นายสันติ ชำนาญนา

พนักงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101

นายนฤพล ธนหล้า

พนักงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101