งานบริการการศึกษา

นางพิกุลแก้ว คลื่นสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 203


หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา


นางสาวพิกุล พุ่มช้าง

พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 1
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 203

นางบุศรินทร์ มาพบสุข

พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 2
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 201

นางสาวดลชนา นิทัตภัทรกูล

พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 3
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 201

นางสาวสัณห์สินี กันโอภาส

พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 4
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 204

นางสาวทิวมาส วุฒิธนากรกุล

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 201

 
 
 

หน่วยบัณฑิตศึกษา


นางสาวศิริลักษณ์ ยานกูลวงศ์
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 204

นางสาวรุ้งเพชร มาน้อย
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 203

 
 

หน่วยกิจการนักศึกษา


นางสาวอำภา สุจิณโณ
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 204

นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 204

 

นายกิตติพศ สิงห์สูง
นักวิชาการสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 204