หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

  ๑. ชื่อหลักสูตร

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

  ๓. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

  ๔. รูปแบบหลักสูตร

  หลักสูตรระดับปริญญาโท

  ๕. ภาษาที่ใช้

  ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน

  ๖. การรับเข้าศึกษา

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

  ๗. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ๘. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

  ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้

      หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

  • ผู้นำทางวิชาการที่สามารถดำเนินการวิจัย การสอน และการให้คำปรึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนากีฬา และการสร้างเสริมสุขภาพ

  • ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำในห้องปฏิบัติการ และมีความคิดริเริ่มทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

 

 

รายวิชาในหลักสูตร

                       แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

หน่วยกิต

 

วกกฬ๕๓๑ : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

2

หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต

 

บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ

3

 

วกกฬ๕๐๑ : การประเมินและการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายในกีฬา

3

 

วกกฬ๖๐๑ : แนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี

2

 

วกกฬ๖๐๒ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2

 

วกกฬ๖๐๔ : หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1

หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต

 

วกกฬ576 : ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

3

 

วกกฬ๕๒๑ : วิทยาศาสตร์การฝึกสอนทางการกีฬา

2

 

วกกฬ๕๒๔ : ทฤษฎีสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย

3

 

วกกฬ๕๒๕ : วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา

3

 

วกกฬ๕๔๑ : สรีรวิทยาการกีฬา

2

 

วกกฬ๕๔๔ : สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์

3

 

วกกฬ๕๕๑ : ชีวกลศาสตร์การกีฬา

2

 

วกกฬ๕๕๔ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาประยุกต์

3

 

วกกฬ๕๖๔ : โภชนาการการกีฬา ๑

2

 

วกกฬ๕๖๕ : โภชนาการการกีฬา ๒

3

 

วกกฬ๕๗๔ : จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์

2

 

วกกฬ๕๗๕ : จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ

2

 

วกกฬ๕๘๑ : เวชศาสตร์การกีฬา ๑

2

 

วกกฬ๕๘๒ : เวชศาสตร์การกีฬา ๒

3

วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต

 

วกกฬ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์

12