การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567
9. การเปิดเผยข้อมูล


   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


   9.2 การบริหารงานและงบประมาณ


   9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


10. การป้องกันการทุจริต


   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน


    10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส