งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

ดร.สุชปภา ชัยฉัตรสุณกุล

นักทรัพยากรบุคคล 

(ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล)

หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 114,318

 


หน่วยธุรการและสารบรรณ


นางสาวบุษกร สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 112

นางสาวกมลณิชา แก้วสาหลง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 114

 
 

หน่วยทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสาวลักษณ์ ปานมาตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารงานทั่วไป)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 113

นางจันทร์เพ็ญ รัศมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 113
 
 

หน่วยอาคารสถานที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


นางวาสนา ชาตินักรบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายประชารักษ์ อมรพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายอมรเทพ ชื่นเกษร

พนักงานขับรถยนต์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นางสาวนงค์นุช หอมขจร

พนักงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายสงกรานต์ สิงห์กาล

พนักงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายจตุพร เนียมหมวด

ช่างเทคนิค
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายสุนันท์ ชะเอมไทย

คนสวน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายสายชล ท้วมนาค

ช่างเทคนิค
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 102


หน่วยพัฒนาคุณภาพ นโยบายและแผน


นางสาวภัทจิรา รัทธนี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 112

นางจุฑามาศ เหรนิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาวิเคราะห์นโยบายและแผน)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 115

นางสิริพร วงศ์ภิรมย์

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

(ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาพัฒนาคุณภาพ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 115
 

หน่วยสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ


นางสาวธัญณัสม์ ศรีวงษ์ชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 207

นางสาวศิรประภา ขันคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาโสตทัศนศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 208

นายสุรชาติ อาจทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 208

นางสาวณัฐพร รสรื่น

นักวิชาการสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 208