งานการคลัง พัสดุ นโยบายและแผน

นางวาสนา ทองกรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้างานคลัง พัสดุ นโยบายและแผน

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 116


  หน่วยพัสดุ


นางพรทิพย์ ปลื้มสุดใจ

นักวิชาการพัสดุ
pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 209

นายณัฐพล ตันสุพล

นักวิชาการพัสดุ
nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 209

 
 
 
 

  หน่วยการเงิน


นายนราธิป นิติธาดากูล

นักวิชาการเงินและบัญชี
nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 205

นางสาวสุวภัคย์ เนตรน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 205

นางสาวภคสุภา ขำต้นวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 205

นางนุศรินทร์ เทียนทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 205