หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

  ๑. ชื่อหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

  ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

  ๓. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

  ๔. รูปแบบหลักสูตร

  หลักสูตรระดับปริญญาโท

  ๕. ภาษาที่ใช้

  ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน

  ๖. การรับเข้าศึกษา

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

  ๗. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ๘. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

  ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้

       หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในองค์กรกีฬาและหน่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพใน ประเทศ และต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  • เป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนากีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

  • ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 1

วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต

 

วกกฬ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์

48

 แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต

 

วกกฬ๕๑๑ : วิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงและสมรรถนะของมนุษย์

3

 

วกกฬ๕๑๒ : วิทยาศาสตร์สุขภาพในกีฬาและการออกกำลังกาย

2

 

วกกฬ๕๑๓ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1

 

วกกฬ๕๑๕ : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูง

3

 

วกกฬ๖๒๖ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทาง

1

หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต

 

วกกฬ๖๒๑ : ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการกีฬาและการออกกำลังกาย

2

 

วกกฬ๖๒๒ : สรีรวิทยาขั้นสูงสำหรับการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย

2

 

วกกฬ๖๒๓ : เวชศาสตร์การกีฬาขั้นสูง

2

 

วกกฬ๖๒๔ : โภชนาการขั้นสูงสำหรับการกีฬาและการออกกำลังกาย

2

 

วกกฬ๖๒๕ : พฤติกรรมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

2

 

วกกฬ๖๒๗ : วิทยาศาสตร์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง

2

วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต

 

วกกฬ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์

36