ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA